Algemene voorwaarden

*Algemene voorwaarden.

* Huurvoorwaarden Kidsjumping

Artikel 1 Voorzieningen

1.1 Voorzieningen : elektriciteit van 220 V, minstens 16amp aanwezig .

1.2 Wij plaatsen niet op zand of op hoog gras. Het springkussen wordt, indien aanwezig, op een zachte ondergrond geplaatst. Is dit niet mogelijk dan is de verantwoordelijkheid en de permanente controle voor rekening van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt, ……) het springkussen niet op een veilige manier kan worden verankerd.

Artikel 2 Verplichtingen verhuurder

2.1 De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst en in het bijzonder om: Geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan te brengen.

Kidsjumping te allen tijde toegang tot gehuurde materialen te verschaffen. Aanspraken van derde af te wijzen en  Kidsjumping te vrijwaren.

Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Kidsjumping.

Artikel 3 Verzekering

3.1 De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van het gehuurde materiaal. Gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder  is gesteld. Huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging,

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect van gehuurde attractie zou kunnen ontstaan, is Kidsjumping niet aansprakelijk. Zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal Kidsjumping ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden , vrijwaren.

Artikel 5 Betaling

5.1 rekeningen moeten vooraf per bank of contant bij afhaal/plaatsen van de materialen worden voldaan.

Artikel 6 Mededelingsverplichting huurder

6.1 Huurder is verplicht om vooraf aan de overeenkomst, een geldig legitimatiebewijs of een kopie hiervan achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.

6.2 Huurder dient Kidsjumping onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders gehuurde materialen.

Of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Kidsjumping dreigen te worden geschaad.

Artikel 7 Annulering

7.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding verschuldigd van het geen de huurder bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

7.2 Annulering door huurder kan alleen schriftelijk met opgave van reden .

Annulering binnen 8 dagen na reservering is schadeloos
Annulering na 8 dagen voor levering is 30%
Annulering binnen  30 dagen voor levering is 50%
Annulering binnen 10 dagen voor levering 75%
Annulering binnen 48 uur voor levering 100%

Artikel 8 Overmacht

8.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen.

8.2 Stormachtig weer vanaf windkracht 5 zal er niet geplaatst worden.

8.3 Transport vertraging hierdoor zal er later geleverd of niet geleverd worden.

Artikel 9 Diversen

9.1 Wijzigingen en aanvullen van deze overkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Mondelinge nevenafspraken, Ook als zij voor de Afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Op alle door Kidsjumping gesloten overeenkomst en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Kidsjumping verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Kidsjumping gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van ieder andere rechter. Alle hieruit voortvloeiend kosten zijn voor rekening van de huurder.

*Gebruiksvoorwaarden Kidsjumping.

Artikel 12 Gebruiksvoorwaarden.

12.1 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal  tussen het moment van afhalen of  bezorgen van het materiaal en het moment van het terug brengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.

12.2 De door huurder gehuurde materialen worden schoon  en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd en mogen niet worden nat gemaakt. (m.u.v regen)

12.3 Schoonmaak - en  reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan de huurder worden doorberekend.

12.4 De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Kidsjumping mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

12.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan., heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.

12.6 Over  te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen te laat volledig doorberekend.

12.7 De blaasinstallatie/blower mag in geen enkel geval worden afgedekt.

12.8 Schoenen, puntige voorwerpen, Brandende sigaretten, dragen van brillen etc. is verboden tijdens het gebruik van het springkussen.

12.9 De springkussen mag na de opstelling niet meer worden verplaatst.

12.10 Het is verboden om aan de muren/wanden van het luchtkussen te hangen/klimmen.

12.11 Er mag op de opstap van de springkussen niet gesprongen worden

12.12 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op /of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of indirect, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De huurder is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

12.13 Gebruik van de gehuurde attractie staat steeds onder toezicht van een volwassene.

12.14 Springkussens zijn ontworpen voor KINDEREN  en dus niet voor volwassenen!.

 

Ophaal tijden seizoen:

Januari t/m Juni.                :  19:00 uur

Juli t/m Augustus               :  20:30 uur

September  t/m December  :  19:00 uur 

Andere tijden in overleg of afhaal.

Op zondag geen levering.